Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny městského obvodu Pardubice III
Aktualizovaná verze platná od 30. června 2017

Na základě zřízení knihovny jako organizačního útvaru Úřadu městského obvodu (dále jen „knihovna“) dnem 1. 3. 2007, vydává Rada městského obvodu Pardubice III tento Knihovní řád v souladu s ustanoveními § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v platném znění (dále jen „knihovní zákon“).

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, a to zejména:

 1. výpůjční služby,
 2. meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR,
 3. informační služby,
 4. dle možností poskytuje reprografické služby,
 5. elektronické služby.

 

Čl. 3

Knihovna je oprávněna účtovat příslušné poplatky (registrační, manipulační, sankční apod.) v souladu s ceníkem, který tvoří přílohu tohoto knihovního řádu.

 

II. Uživatelé knihovnických služeb

 

Čl. 1

Uživatelem knihovny se stane každá fyzická nebo právnická osoba po vydání čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost se každoročně obnovuje za registrační poplatek uvedený v ceníku. Za čtenářský průkaz ručí uživatel, který je také povinen nahlásit knihovně veškeré změny osobních údajů včetně ztráty nebo odcizení průkazu. Bez čtenářského průkazu není možno výpůjčku uskutečnit. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Osobní údaje uživatelů služeb knihovny budou zpracovávány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Čl. 2

Uživatelé knihovních služeb jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka, jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid. Jestliže uživatel nebude dodržovat příslušná opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Čl. 3

Uživatel je povinen při používání výpočetní techniky v knihovně používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat, distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Využívání veřejného internetu je upřesněno v Provozním řádu veřejného internetu, který je přílohou č. 1 Knihovního řádu.

 

Čl. 4

Uživatelům se půjčují knihy, časopisy, případně jiné knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo z výměnných souborů, po předložení čtenářského průkazu.

 

Čl. 5

O způsobu zapůjčení (prezenční nebo absenční) knihy, časopisu, případně jiného dokumentu rozhoduje knihovník.

Prezenční výpůjčky:

 • prezenční výpůjčku může uskutečňovat každý uživatel,
 • uživatel je povinen prezenční vypůjčenou knihovní jednotku tentýž den vrátit,
 • prezenční vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny.

Absenční výpůjčky:

 • knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny,
 • uživatel si může vyhledat dokument sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka,
 • před převzetím výpůjčky si uživatel ve vlastním zájmu prohlédne stav a případné závady ihned ohlásí knihovníkovi, jinak odpovídá za každou závadu, která bude zjištěna při vrácení.

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu případně o zapůjčení dokumentu v rámci meziknihovní výpůjční služby. Jakmile bude dokument k dispozici, uvědomí knihovna žadatele o této skutečnosti.

Rezervování knižní jednotky:

 • knižní jednotku, která je půjčena jinému čtenáři, knihovna podle možností a žádost čtenáře rezervuje,
 • čtenář může o rezervaci požádat osobně, e-mailem nebo telefonicky,
 • zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit knihovně náklady spojené s rezervováním knižní jednotky (viz ceník, který je nedílnou součástí knihovního řádu),
 • rezervuje-li si stejnou knižní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve,
 • jakmile je knižní jednotka vrácena (připravena k vypůjčení), oznámí knihovna písemně poštou, nebo e-mailem čtenáři, že má knižní jednotku, po dobu 7 dnů připravenou k vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty právo na výpůjčku zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit knihovně vzniklé náklady.

Meziknihovní výpůjční služby:

 • výpůjčku knihovní jednotky, kterou knihovna nevlastní ve svých fondech, zprostředkuje na požádání čtenáře meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle §14 knihovního zákona a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.,
 • při objednávce je čtenář povinen udat přesné bibliografické údaje o žádané jednotce,
 • první objednávku uskuteční čtenář fyzickou návštěvou knihovny, každou další objednávku může uskutečnit dvěma způsoby, a to fyzickou návštěvou, nebo elektronicky,
 • při výpůjčce prostřednictvím meziknihovní služby je čtenář povinen bezpodmínečně dodržovat termín vrácení stanovený příslušnou knihovnou,
 • převzetí knihovní jednotky čtenář potvrdí podpisem,
 • v některých případech je žádaná knihovní jednotka půjčena pouze za té podmínky, že ji čtenář prostuduje přímo v knihovně,
 • při ztrátě nebo poškození knihy vypůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla.

Pro půjčování z knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Reprografické služby

 • kopírovací služby se poskytují pouze z fondu knihovny nebo z fondu knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb (kopie dokumentu do 20 stran knihovna zhotovuje na počkání, nad 20 stran dle dohody, nejdéle do 1 týdne),
 • veškeré reprografické služby jsou zpoplatněny dle ceníku,
 • uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 • knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (viz zákon č. 216/2006 Sb.)
 • knihovna může pro své čtenáře objednat zhotovení kopie v jiných knihovnách,
 • objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovení o meziknihovních službách,
 • čtenář, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 216/2006 Sb. a v souladu s ustanovení knihovny, jež kopii zhotovila.

 

Čl. 6

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc u knih a 14 dnů u časopisů. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Čtenář může o prodloužení výpůjček požádat telefonicky, e-mailem nebo osobně. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek, jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání a náklady právního zastoupení.

Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny pro prezenční i absenční půjčování. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je maximálně 14 dní bez možnosti prodloužení. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení peněžité záruky (jistiny), která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1rok a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz. O vypůjčení čtečky uzavře čtenář s knihovnou Smlouvu o výpůjčce. Pro půjčování čteček elektronických knih jsou určena přesná “Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih” (viz příloha č. 3 Knihovního řádu).

Audioknihy (zvukové knihy) se vydávají a vracejí u výpůjčního pultu knihovny. Absenční výpůjční doba u audioknihy činí 1 měsíc. Čtenář může mít současně zapůjčeny nejvýše 2 audioknihy. Pro nakládání s audioknihami platí přiměřeně ustanovení článků 7 až 12 tohoto Knihovního řádu, audiokniha je rovněž považována za knihovní jednotku a dokument.

 

Čl. 7

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Náhrady za poškození vypůjčeného dokumentu se řídí dle platného ceníku v příloze.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

III. Postihy za nedodržení knihovního řádu

 

Čl. 1

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

Čl. 2

Poplatek z prodlení:

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední upomínka je ve formě dopisu zaslaného doporučeně) následuje vymáhání právní cestou.

Ztráta čtenářského průkazu uživatele:

Za  manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

Čl. 1

Tato aktualizovaná verze Knihovního řádu knihovny jako organizačního útvaru Úřadu Městského obvodu Pardubice III byla schválena Radou městského obvodu Pardubice III dne 22. května 2017 usnesením č. R 376/2017.

Účinnosti nabývá Knihovní řád dnem 30. 6. 2017.

 

V Pardubicích dne 22. 5. 2017

 

Přílohy:

 1. Provozní řád veřejného internetu
 2. Herní řád Klubu společenských her
 3. Pravidla půjčování e-čteček
 4. Smlouva o výpůjčce e-čtečky
 5. Ceník služeb knihovny

 

 

                                                                           

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III

Provozní řád veřejného internetu

 1. Provozní řád pro uživatele internetu je součástí Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III.
 2. Podle ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č. 1/2005 Sb., týkající se poskytování služby dle  § 4, odst. 1, písm. d) knihovního zákona, může internet využívat každý návštěvník knihovny.
 3. Uživatel je povinen při vstupu předložit platný čtenářský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.
 4. Osoba, která není řádným uživatelem knihovny, je povinna uhradit jednorázový poplatek.
 5. U jednoho PC mohou pracovat nejvýše dvě osoby.
 6. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory nebo instalovat aplikace stažené z internetu.
 7. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky VT.
 8. Data získaná při práci s internetem si mohou uživatelé nahrát na vlastní diskety a CD nebo na nosiče, které si zakoupí v knihovně.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li počítačové viry.
 10. Uživatelé nesmějí navštěvovat stránky s erotickým či pornografickým obsahem, stránky propagující násilí, terorismus, fašismus a rasismus.
 11. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny. V případě porušení provozního řádu může být vykázán. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za čas strávený na Internetu.

 

 

  

  

Příloha č. 2

Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III

Herní řád Klubu společenských her

 

 1. Klub společenských her je specializovaným pracovištěm knihovny.
 2. Společenské hry, puzzle a interaktivní knihy se půjčují obvykle prezenčně, o absenční výpůjčce rozhoduje knihovník.
 3. Děti do 15 let si mohou půjčovat v Klubu společenských her pouze v případě, že při první návštěvě knihovny jejich zákonný zástupce/rodič podepíše přihlášku do Klubu společenských her.
 4. Zaregistrovaní hráči mají svoji hráčskou průkazku, která je nepřenositelná.
 5. Za ztrátu herní průkazky je uživatel povinen zaplatit sankční poplatek dle ceníku.
 6. Registrovaní hráči si mohou e-mailem nebo telefonicky rezervovat hry, puzzle a interaktivní knihy.
 7. Registrovaní hráči si mohou rezervovat místo (nejvíce však čtyři místa celkem pro registrované spoluhráče).
 8. V případě ztráty či poškození (i jednotlivých částí) fondu Klubu společenských her je uživatel povinen uhradit sankční poplatky dle ceníku.

 

 

 

 

Příloha č. 3

Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III

 Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky”) jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
 2. Čtečky půjčuje Knihovna Městského obvodu Pardubice III, Lidmily Malé 656, 530 12 Pardubice.
 3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky (jistiny) ve výši 1000,- Kč, která je vratná po vrácení čtečky v souladu s pravidly používání čteček elektronických knih.
 4. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.
 5. Při vypůjčení čtečky uzavře čtenář s knihovnou “Smlouvu o výpůjčce” (vzor Smlouvy je přílohou č. 4 Knihovního řádu), kde jsou podrobně stanoveny podmínky půjčování.
 6. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dní bez možnosti prodloužit tuto výpůjční lhůtu.
 7. Poplatek z prodlení činí 50,- Kč za každý 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.
 8. V případě nevrácení čtečky v řádné výpůjční lhůtě budou čtenáři zasílány upomínky. První upomínka je zaslána po uplynutí výpůjční lhůty, druhá po dalších 14 dnech, třetí upomínka týden po druhé upomínce. Celková výše sankce činí součet poplatků z prodlení za jednotlivé dny a poplatků za zaslané upomínky (dle platného Ceníku, který je přílohou č. 5 Knihovního řádu).
 9. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
 10. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (USB kabelu, obalu, příručky, adaptéru). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
 11. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.
 12. Uživatel je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 13. V případě poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v případě čtečky.
 14. V obou případech náhrady bude sepsána dohoda o finanční náhradě, která bude vyúčtována proti složené jistině.

 

 

 

 

Příloha č. 4

Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III

  

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Smluvní strany:

Městský obvod Pardubice III se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

Knihovna městského obvodu Pardubice III

Lidmily Malé 656, 530 12 Pardubice

IČ: 00274046 DIČ: CZ274046

zastoupená …………………………………. (dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

……………………………………………………………………………nar. …………………

bytem……………………………………………………………………………………..……….

číslo čtenářského průkazu : ……………                                                     č. OP…………….…..

(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:

Článek 1

Předmět smlouvy

 • Půjčitel tímto předává bezplatně vypůjčiteli do bezplatného užívání za podmínek stanovených v této smlouvě čtecí zařízení zn. …………………….. v.č…………………………. (dále jen „čtečka“), jehož pořizovací hodnota je …… Kč.
 • Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB kabel, pouzdro, paměťová karta.

Článek 2

Práva a povinnosti půjčitele

 • Půjčitel má nárok na vrácení čtečky v sídle Knihovny městského obvodu Pardubice III, tj. budově knihovny, na adrese Lidmily Malé 656, 53012 Pardubice.
 • Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.

Článek 3 Práva a povinnosti vypůjčitele

 • Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.
 • Vypůjčitel je povinen čtečku opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, s přihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením.
 • Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo dokoupení v této výši:

USB kabel ……. Kč; Pouzdro ……. Kč; Síťová nabíječka   …..… Kč, fyzické poškození bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka;

 • Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu s přihlédnutím k výši běžného opotřebení.
 • Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.

Článek 4

Doba trvání, jistina

 • Doba zapůjčení se uzavírá na dobu určitou, tj. od ……..…………….  do  ………..…………..
 • Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.
 • Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky.
 • Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 1.000,- Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 • Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat písemnými dodatky.
 • Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

V Pardubicích dne  ……………………..……………….

 

Za půjčitele:                                                                                                 Vypůjčitel:

 

 

 

Příloha č. 5 Knihovního řádu Knihovny Městského obvodu Pardubice III

Ceník služeb Knihovny Městského obvodu Pardubice III

 

Základní roční poplatky

Dospělí

100,- Kč

Důchodci

50,- Kč

Děti a studenti

50,- Kč

Klub společenských her

40,- Kč

Jednorázová výpůjčka

40,- Kč

Rezervace

15,- Kč

Absenční výpůjční služba

 

Výpůjčky knih, CD, audioknih, her

zdarma

Čtečky elektronických knih

 Smlouva o výpůjčce + jistina 1000,-

zdarma

Pokuta za pozdní vrácení čtečky za 1 den

50,- Kč

 

Meziknihovní výpůjční služba

Vnitrostátní

poštovné a balné za 1 výpůjčku

40,- Kč

Mezinárodní

neprovádí se

-,- Kč

Kopie textu

dle ceníku zasílací knihovny

-,- Kč

 

Reprografické služby

Kopírování A4 jednostranně

2,- Kč

Kopírování A4 oboustranně

4,- Kč

Tisk z internetu A4

2,- Kč

 

Sankční poplatky

Ztráta čtenářského průkazu

30,- Kč

Ztráta průkazu KSH

30,- Kč

 1. upomínka

20,- Kč

 1. upomínka

40,- Kč

 1. upomínka

50,- Kč

 1. upomínka

70,- Kč

 

Náhrady knih, audioknih, společenských her a puzzle

Audioknihy

Pořizovací cena + 100,- Kč

Publikace do 200,- Kč

Pořizovací cena + 100,- Kč

Publikace nad 200,- Kč

Pořizovací cena + 200,- Kč

Hra do 400,- Kč

Pořizovací cena + 100,- Kč

Hra nad 400,- Kč

Pořizovací cena + 200,- Kč

 

Náhrady při poškození

čárového kódu

5,- Kč

obalu knihy

10,- Kč

obalu audioknihy

minimálně

20,- Kč

obalu / dokumentu (rozsah posoudí knihovník)

minimálně

20,- Kč

obalu / her (rozsah posoudí knihovník)

minimálně

20,- Kč

 

Služba balení knih

formát knihy A5

6,- Kč

formát knihy A4

8,- Kč

formát knihy A3, atypický

10,- Kč

Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.